Euroopan unionissa astuu 25.5.2018 voimaan uusi GDPR-tietosuoja-asetus. Se tuo tullessaan uusia sääntöjä ja velvoitteita, joiden avulla henkilötietojen suojaa ja samalla yksityisyyttä vahvistetaan. Tietosuoja-asetus (GDPR) yhtenäistää EU:n tietosuojalakeja ja määrittää, miten yritysten on esiteltävä omaa tietojenkäsittelyään. Tällä tarkennetaan yritystoiminnan avoimuuden sääntöjä. Tämän takia päivitämme omaa tietosuojakäytäntöämme vaatimusten mukaisesti. Yag Oy / Nordic Skin suhtautuu näihin asioihin vakavasti, ja noudattaa uusia sääntöjä ja määräyksiä. Tästä syystä olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme sekä laatineet tietosuojaselosteet, jotta Sinä, hyvä asiakkaamme, saisit paremman käsityksen siitä, mitä tietoja keräämme ja mistä syystä. Lisäksi parannamme yksityisasetusten tarkistusta ja muita hallintatoimintoja, jotka suojaavat tietojasi ja yksityisyyttäsi. Omat asetuksesi ja tietojesi käsittelytapa eivät muutu. Haluamme vain esitellä käytäntömme paremmin ja selkeyttää, miten voit päivittä, hallinnoida, viedä ja poistaa tietojasi.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Nordic Skin on velvollinen pitämään salassa asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat tallentuneet Nordic Skin -verkkokaupassa asioidessa tai muussa asiakassuhteessa.

Nordic Skin kuitenkin luovuttaa henkilötiedot tuomioistuimelle, syyttäjälle ja muille viranomaisille silloin kuin laki niin vaatii tai tietojen luovuttamiselle on peruste laissa tai muussa säännöksessä.

Henkilötietojen käsittely

Nordic Skin on vastuussa henkilötietojen käsittelystä tämän sopimuksen mukaisesti. Nordic Skinin yhteystiedot: Yag Oy/ Nordic Skin, Yrjönkatu 8 A 2, 00120 Helsinki

REKISTERIN NIMI

Nordic Skin -asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Nordic Skinin asiakkaan ja Nordic Skinin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

• Asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen • Viestinnän suunnitteleminen ja toteuttaminen

• Asiakassuhteen syventäminen ja siten paremman palvelun tarjoaminen

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimin tavoin.

REKISTERIN TIEDOT

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

•  asiakkaan nimi ja postiosoite • sähköpostiosoite • puhelinnumero • uutiskirjeen ja tekstiviestien tilaamista koskevat tiedot • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet kuten asiakaskirjeet (max. 1-2 x kk)

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkokauppaostojen ja asiakaskäyntien yhteydessä sekä uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Nordic Skin -asiakasrekisterin nimi-, osoite-, puhelinnumero- tai sähköpostiosoitetietoja ei luovuteta edelleen. Nimi- ja yhteystietoja ei siirretä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kolmannet osapuolet (esim. Fonecta, Facebook tai Google) voivat käyttää evästeitä,

majakoita ja muita tallennustekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja

Nordic Skinin digikanavilla liikkuvien käyttäytymisestä ja käyttää näitä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Nordic Skinin digisisältöjen käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä mainoksen kohdennukseen tarvittavien tietojen keräämisestä ja käytöstä.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden

saaneilla henkilöillä. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan

tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle

annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta mahdollisimman suppea

käyttöoikeus.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa seuraavat asiat:

• Mitä häntä koskevia tietoja Nordic Skin -asiakasrekisteriin on talletettu • Minne tietoja on talletettu • Millä perustein tiedot on tallennettu • Kuka pääsee käsiksi tietoihin

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Nordic Skinin asiakaspalveluun.

Yhteydenotto voi tapahtua

• sähköisesti info@nordicskin.net • postitse, jolloin kysymykset ja pyynnöt lähetetään osoitteeseen Nordic Skin, asiakaspalvelu, Yliopistonkatu 29 C, 20100 TURKU.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Nordic Skinin lainmukainen velvollisuus on antaa tiedot kuukauden sisällä siitä, kun rekisteröity on kysynyt tietojensa perään.

Tietojen tarkastus kerran vuodessa on maksutonta.

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröity on rekisteröitynyt Nordic Skin -verkkokauppaan, hän voi päivittää omia

perustietojaan verkkokauppatilillään. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse,

hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse

havaittuaan oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Jos rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään

• sähköisesti info@nordicskin.net • postitse, jolloin korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen Nordic Skin, asiakaspalvelu, Yliopistonkatu 29 C, 20100 TURKU.

Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos

rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Mikäli

henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus

peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Nordic Skinille

• sähköisesti info@nordicskin.net • postitse, jolloin yhteydenotto tehdään osoitteeseen Nordic Skin, asiakaspalvelu, Yliopistonkatu 29 C, 20100 TURKU.